SERIE GRIS

  PDF
Orzamentos por Programas (I)
Todo o libro PDF
Orzamentos por Programas (II)
Todo o libro PDF

SERIE AMARELA

  PDF
Lei I
Todo o libro PDF
LEI. Gastos A.X. (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
LEI. Gastos A.X. (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
TOTAIS XERAIS PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (I)
Todo o libro PDF
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PDF
ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (II)
Todo o libro PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (III)
Todo o libro PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
Todo o libro PDF

SERIE VERDE

  PDF
Anexo Investimentos. A.X. (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
Anexo Investimentos. A.X. (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
Anexo Investimentos. OOAA (I)
Todo o libro PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
Anexo Investimentos. OOAA (II)
Todo o libro PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF

SERIE AZUL

  PDF
Anexo Transferencias Correntes (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
Anexo Transferencias Correntes (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
Anexo Transferencias de Capital (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
Anexo Transferencias de Capital (II)
Todo o libro PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF

SERIE ROSA

  PDF
Anexo de Persoal. A.X.
Todo o libro PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
Anexo de Persoal. OOAA
Todo o libro PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF

SERIE TURQUESA

SERIE VIOLETA

  PDF