SERIE GRIS

  PDF
Orzamentos por Programas (I)
Todo o libro PDF
Orzamentos por Programas (II)
Todo o libro PDF
Informe Económico e Financeiro
Todo o libro PDF
Memoria de Obxectivos e Programas
Todo o libro PDF
PRESENTACIÓN PDF
ESTRATEXIA EUROPEA EN MATERIA DO CLIMA: PACTO VERDE EUROPEO E NEUTRALIDADE CLIMÁTICA PDF
A AXUDA COMUNITARIA NOS ORZAMENTOS DA C.A. PARA 2024 PDF
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO PDF
CADROS PDF
Memoria I
Todo o libro PDF
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2024 PDF
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL PDF
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO PDF
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL PDF
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS PDF
CONSORCIOS AUTONÓMICOS PDF
SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF
FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF
O MARCO XURÍDICO E ECONÓMICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO PDF
Memoria de Beneficios Fiscais
Todo o libro PDF
Memoria II volume 1
Todo o libro PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
Memoria II volume 2
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
Memoria II volume 3
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
Entidades Públicas Empresariais e Consorcios
Todo o libro PDF
AUGAS DE GALICIA PDF
PORTOS DE GALICIA PDF
CONSORCIO LOCAL DOS PEARES PDF
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA PDF
CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA PDF
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO PDF
CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA PDF
CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PDF
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PDF
Sociedades Mercantís
Todo o libro PDF
CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. PDF
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO PDF
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. PDF
XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. PDF
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A. PDF
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. PDF
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. PDF
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES PDF
GALICIA CALIDADE, S.A.U. PDF
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. PDF
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. PDF
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. PDF
XENÉTICA FONTAO, S.A. PDF
Fundacións
Todo o libro PDF
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO PDF
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PDF
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA PDF
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO PDF
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE PDF
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA PDF
INSTITUTO FEIRAL DE VIGO PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA PDF
FUNDACIÓN MUSEO DO MAR PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS PDF
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA PDF
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS PDF
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PDF
FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR PDF
FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO PDF
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE PDF
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR PDF

SERIE AMARELA

  PDF
Lei I
Todo o libro PDF
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PDF
TÍTULO I. APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E RÉXIME DAS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO PDF
TÍTULO II. GASTOS DE PERSOAL PDF
TÍTULO III. OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA PDF
TÍTULO IV. XESTIÓN ORZAMENTARIA PDF
TÍTULO V. CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
TÍTULO VI. NORMAS TRIBUTARIAS PDF
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS PDF
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS PDF
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS PDF
ANEXOS PDF
ESTADO DE INGRESOS PDF
RESUMO XERAL DE GASTOS PDF
LEI. Gastos A.X. (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
LEI. Gastos A.X. (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
TOTAIS XERAIS PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (I)
Todo o libro PDF
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PDF
ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (II)
Todo o libro PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (III)
Todo o libro PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
Todo o libro PDF

SERIE VERDE

  PDF
Anexo Investimentos. A.X. (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
Anexo Investimentos. A.X. (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
Anexo Investimentos. OOAA (I)
Todo o libro PDF
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
Anexo Investimentos. OOAA (II)
Todo o libro PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF

SERIE AZUL

  PDF
Anexo Transferencias Correntes (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
Anexo Transferencias Correntes (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
Anexo Transferencias de Capital (I)
Todo o libro PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
Anexo Transferencias de Capital (II)
Todo o libro PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF

SERIE ROSA

  PDF
Anexo de Persoal. A.X.
Todo o libro PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E UNIVERSIDADES PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE PROMOCION DO EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
Anexo de Persoal. OOAA
Todo o libro PDF
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF

SERIE TURQUESA

SERIE VIOLETA