SERIE GRIS

  PDF
Orzamentos por Programas (I)
Todo o libro PDF
Orzamentos por Programas (II)
Todo o libro PDF
Informe Económico e Financeiro
Todo o libro PDF
ESGOTAR OS ESTÍMULOS PARA VOLTAR AO CRECEMENTO SAN PDF
CONTORNA ECONÓMICA PDF
O ESCENARIO FINANCEIRO PDF
O PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA. PDF
ORZAMENTOS XERAIS DE GALICIA PARA O EXERCICIO 2022 PDF
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E DISCIPLINA ORZAMENTARIA PDF
Memoria de Obxectivos e Programas
Todo o libro PDF
PRESENTACIÓN PDF
GASTO ESTRATÉXICO PDF
OBXECTIVOS E PRIORIDADES DE GASTO PDF
CADROS PDF
Memoria I
Todo o libro PDF
OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2022 PDF
O ORZAMENTO DA ADMINISTRACIÓN XERAL PDF
OS ORZAMENTOS DOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS E DAS ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF
OS ORZAMENTOS DAS AXENCIAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF
CONSOLIDACIÓN DOS ENTES CON ORZAMENTO LIMITATIVO PDF
ORZAMENTO EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL PDF
ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS PDF
CONSORCIOS AUTONÓMICOS PDF
SOCIEDADES MERCANTÍS PÚBLICAS AUTONÓMICAS PDF
FUNDACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF
DATOS CONSOLIDADOS DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO PDF
O MARCO XURÍDICO E ECONÓMICO. COMENTARIOS AO TEXTO ARTICULADO PDF
Memoria II volume 1
Todo o libro PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
Memoria II volume 2
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PDF
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PDF
Memoria II volume 3
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
Entidades Públicas Empresariais e Consorcios
Todo o libro PDF
AUGAS DE GALICIA PDF
PORTOS DE GALICIA PDF
CONSORCIO LOCAL DOS PEARES PDF
AXENCIA DE PROTECCION DA LEGALIDADE URBANISTICA PDF
CONSORCIO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN AMBIENTAL DE GALICIA PDF
CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO PDF
CONSORCIO PARA A XESTIÓN E EXPL. DA REDE BÁSICA DE ABAST. DE AUGA AOS CONCELLOS DE CERVO E BURELA PDF
CONSORCIO AXENCIA PARA A CALIDADE DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA PDF
CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR PDF
Sociedades Mercantís
Todo o libro PDF
REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, S.A. PDF
CORPORACIÓN RADIO E TELEVISIÓN DE GALICIA, S.A. PDF
SOCIEDADE ANÓNIMA DE XESTIÓN DO PLAN XACOBEO, S.A. PDF
SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE CAPITAL RISCO, S.A. PDF
XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES PDF
GALICIA CALIDADE, S.A. PDF
PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. PDF
SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. PDF
XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. PDF
SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A. PDF
GALARIA EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. PDF
EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. PDF
XENÉTICA FONTAO, S.A. PDF
Fundacións
Todo o libro PDF
FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO PDF
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA PDF
FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA PDF
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO PDF
FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE PDF
INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA PDF
FUNDACIÓN ROF CODINA PDF
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA PDF
FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO PDF
FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA PDF
FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS PDF
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE PDF
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR PDF

SERIE AMARELA

  PDF
Lei I
Todo o libro PDF
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PDF
TÍTULO I APROBACIÓN DOS ORZAMENTOS E RÉXIME DAS MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO PDF
TÍTULO II GASTOS DE PERSOAL PDF
TÍTULO III OPERACIÓNS DE ENDEBEDAMENTO E GARANTÍA PDF
TÍTULO IV XESTIÓN ORZAMENTARIA PDF
TÍTULO V CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
TÍTULO VI NORMAS TRIBUTARIAS PDF
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS PDF
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS PDF
DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS PDF
ANEXOS PDF
RESUMO XERAL DE GASTOS PDF
ESTADO DE INGRESOS PDF
LEI. Gastos A.X. (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
LEI. Gastos A.X. (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PDF
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
DÉBEDA PÚBLICA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
TOTAIS XERAIS PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (I)
Todo o libro PDF
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PDF
ENTIDADES PÚBLICAS INSTRUMENTAIS DE CONSULTA OU ASESORAMENTO PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (II)
Todo o libro PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
LEI. Ingresos e Gastos OOAA (III)
Todo o libro PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF
Lei de Medidas Fiscais e Administrativas
Todo o libro PDF

SERIE VERDE

  PDF
Anexo Investimentos. A.X. (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
Anexo Investimentos. A.X. (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PDF
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
Anexo Investimentos. OOAA (I)
Todo o libro PDF
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
Anexo Investimentos. OOAA (II)
Todo o libro PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF

SERIE AZUL

  PDF
Anexo Transferencias Correntes (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
CONSELLO DA CULTURA GALEGA PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PDF
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PDF
Anexo Transferencias Correntes (II)
Todo o libro PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
TRANSFERENCIAS A CORPORACIÓNS LOCAIS PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
Anexo Transferencias de Capital (I)
Todo o libro PDF
PARLAMENTO PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PDF
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS PDF
Anexo Transferencias de Capital (II)
Todo o libro PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF

SERIE ROSA

  PDF
Anexo de Persoal. A.X.
Todo o libro PDF
CONSELLO DE CONTAS PDF
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA PDF
VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO PDF
VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN PDF
CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA PDF
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE PDF
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE PDF
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PDF
CONSELLERÍA DE SANIDADE PDF
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL PDF
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PDF
CONSELLERÍA DO MAR PDF
CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA PDF
Anexo de Persoal. OOAA
Todo o libro PDF
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA PDF
INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA COMPETENCIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA PDF
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PDF
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO PDF
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO PDF
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL PDF
SERVIZO GALEGO DE SAUDE PDF
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PDF
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL PDF
CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS PDF
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS PDF
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA PDF
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA PDF
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION PDF
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL PDF
AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA PDF
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS PDF
AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS PDF
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE PDF
AXENCIA GALEGA DE SANGUE, ÓRGANOS E TECIDOS PDF
AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS PDF
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL PDF
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA PDF
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA PDF

SERIE TURQUESA

SERIE VIOLETA

  PDF
Informe das Deputacións Provinciais
Todo o libro PDF
PRESENTACIÓN PDF
ORZAMENTOS DE 2021 DAS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS DE GALICIA PDF
INGRESOS PDF
GASTOS PDF
PRINCIPAIS INDICADORES EN TERMOS DE CONTABILIDADE NACIONAL (METODOLOXÍA SEC 95-SEC 2010) PDF
Informe de Impacto de Xénero
Todo o libro PDF
MARCO NORMATIVO PDF
A PERSPECTIVA DE XÉNERO NO ANTEPROXECTO DE LEI DE ORZAMENTOS PARA O ANO 2022 PDF
ANÁLISE DA SITUACIÓN DIFERENCIAL DE MULLERES E HOMES EN RELACIÓN COS DISTINTOS ÁMBITOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN PDF
ANÁLISE DO IMPACTO DE XÉNERO DOS ORZAMENTOS DAS CONSELLERIAS POR PROGRAMAS DE GASTO PDF
CONCLUSIÓNS: PDF
Informe de ODS e Impacto na Infancia
Todo o libro PDF
INTRODUCIÓN: ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA COS OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE PDF
ALCANCE, METODOLOXÍA EMPLEADA E ESTRUTURA DO INFORME. PDF
RESUMO EXECUTIVO PDF
ALIÑAMENTO DOS ORZAMENTOS COS ODS DA AXENDA 2030 PDF
O ORZAMENTO 2022 DENDE A PERSPECTIVA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA PDF
SITUACIÓN DA INFANCIA EN GALICIA PDF
ANÁLISE DA INFORMACIÓN PDF
CLASIFICACIÓN DOS PROXECTOS PDF
ORZAMENTO EN INFANCIA E ADOLESCENCIA SEGUNDO O PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA (PEG) PDF
COMPARACIÓN CO ORZAMENTO DO ANO ANTERIOR PDF
CONCLUSIÓNS PDF
BIBLIOGRAFÍA PDF